Javne nabavke

На основу чланова 55, 57 и 60 Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" број 124/12, 14/15 и 68/15) Фудбалски савез Београда, Делиградска 27, Београд објављује

 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

у поступку јавне набавку мале вредности услуга

Смештај са појачаном исхраном за учеснике међународног турнира „Трофеј Београда 2020“ 

 

ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ

Наручилац: ФУДБАЛСКИ САВЕЗ БЕОГРАДА  

Адреса Наручиоца: Делиградска 27, Београд

Интернет страница: www.fsb.org.rs

Врста Наручиоца: Спортска организација

 

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

Врста поступка: Јавна  набавка мале  вредности

Број јавне набавке: ЈНМВ 1/2020-22

Предмет јавне набавке: Смештај са појачаном исхраном за учеснике међународног турнира „Трофеј Београда 2020“ 

Назив и ознака из општег речника набавке: 55110000 - Услуге хотелског смештаја,

 

КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА

Критеријум за оцену понуда ради доделе уговора је најнижа понуђена цена, уколико су испуњени сви услови наведени у конкурсној документацији.

 

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ ИЗ ЧЛАНА 75. ЗЈН

1)      да је понуђач регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;

2)      да понуђач (привредно друштво) и његов законски заступник (односно законски заступници привредног друштва уколико их има више) нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре .

3)      да је понуђач измирио доспеле порезе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији;

4)      да понуђач поштује обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

 

ДОДАТНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ ИЗ ЧЛАНА 76. ЗЈН

5)      да понуђач располаже техничким условима за пружање предметне услуге и то:    

-      да је хотелски смештај категорисан са 2 звездице;

6)      да је понуђач у претходне 2 године пружао хотелске услуге спортским екипама, у укупној збирној вредности услуга, који не може бити мањи од вредности исказаној у Понуди.

 

ПРЕУЗИМАЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

Конкурсна документација се може преузети на интернет страници Наручиоца www.fsb.org.rs и на Порталу јавних набавки, интернет адреса www.portal.ujn.gov.rs   

 

ПОДАЦИ О НАЗИВУ, АДРЕСИ И ИНТЕРНЕТ АДРЕСИ ДРЖАВНОГ ОРГАНА ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ

Понуђачи могу благовремено добити исправне податке о пореским обавезама, заштити животне средине, заштити при запошљавању и  условима рада на следећим адресама:

 • Пореске обавезе: Министарство финансија и привреде - Пореска управа, Саве Машковића 3-5, Београд; интернет адреса www.poreskauprava.gov.rs 
 • Заштита животне средине: Министарство енергетике, развоја и заштите животне средине, Немањина 22-26, Београд, интернет адреса www.merz.gov.rs.;
 • Заштита при запошљавању и условима рада: Министарство рада, запошљавања и социјалне политике, Немањина 22-26, Београд; интернет адреса www.minrzs.gov.rs. 

 

НАЧИН И РОК ДОСТАВЕ ПОНУДА

            Понуђачи своје понуде подносе непосредно,  у затвореним ковертама или кутијама (затвореним на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отварају), са назнаком: "ПОНУДА за јавну набавку број ЈНМВ 1/2020-22 – НЕ ОТВАРАТИ", лично или путем поште. На полеђини коверте назначити назив и адресу понуђача, телефон и особу за контакт.

            Уколико понуђач подноси понуду путем поште, мора да обезбеди да она стигне наручиоцу до назначеног термина.

Понуде се подносе на адресу: Фудбалски савез Београда, Делиградска 27, Београд.

 

КРАЈЊИ РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ ЈЕ 28.02.2020. ГОДИНЕ ДО 09:30 ЧАСОВА.

 

            Неблаговременом ће се сматрати понуда понуђача, која није поднета Наручиоцу до назначеног рока. По окончању поступка отварања понуда, комисија за јавне набавке Наручиоца, вратиће све неблаговремено поднете понуде понуђачима, неотворене и са назнаком да су поднете неблаговремено.

 

ОТВАРАЊЕ ПОНУДА

Отварање понуда ће се обавити јавно, по истеку рока за подношење понуда, дана 28.02.2020. године у 10:00 часова у просторијама Фудбалског савеза Београда, Делиградска 27, Београд.

Отварање понуда је јавно и може присуствовати свако заинтересовано лице.

            У поступку отварања понуда активно могу учествовати само овлашћени представници понуђача. Представник понуђача дужан је да достави уредно оверено овлашћење за учествовање у отварању понуда.

 

ОБАВЕШТАВАЊЕ ПОНУЂАЧА О РЕЗУЛТАТИМА ПОСТУПКА

Рок у коме ће Наручилац донети Одлуку у вези са овом јавном набавком је 10 (десет) дана од дана јавног отварања понуда.

Понуђачи су дужни да прате Портал јавних набавки РС и интернет страницу Наручиоца кaко би благовремено били обавештени о резултатима поступка, јер ће Наручилац одлуку у вези са предметном јавном набавком објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници у року од три дана од дана доношења.

 

ОСОБА ЗА КОНТАКТ

Додатне информације у вези са овим позивом могу се добити сваког радног дана од 10:00–14:00 часова на e-mail slaven.radonic@ssab.org.rs. Особа за контакт је Славен Радонић, дипл. Правник

Конкурнсну документацију можете преузети овде.

На основу чланова 55, 57 и 60 Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" број 124/12, 14/15 и 68/15) Фудбалски савез Београда, Делиградска 27, Београд објављује

 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

у поступку јавне набавку мале вредности услуга

Смештај са појачаном исхраном за учеснике међународног турнира „Трофеј Београда 2019“ 

 

ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ

Наручилац: ФУДБАЛСКИ САВЕЗ БЕОГРАДА  

Адреса Наручиоца: Делиградска 27, Београд

Интернет страница: www.fsb.org.rs

Врста Наручиоца: Спортска организација

 

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

Врста поступка: Јавна  набавка мале  вредности

Број јавне набавке: ЈНМВ 1/2019-20

Предмет јавне набавке: Смештај са појачаном исхраном за учеснике међународног турнира „Трофеј Београда 2019“ 

Назив и ознака из општег речника набавке: 55110000 - Услуге хотелског смештаја,

 

КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА

Критеријум за оцену понуда ради доделе уговора је најнижа понуђена цена, уколико су испуњени сви услови наведени у конкурсној документацији.

 

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ ИЗ ЧЛАНА 75. ЗЈН

1)      да је понуђач регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;

2)      да понуђач (привредно друштво) и његов законски заступник (односно законски заступници привредног друштва уколико их има више) нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре .

3)      да је понуђач измирио доспеле порезе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији;

4)      да понуђач поштује обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

 

ДОДАТНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ ИЗ ЧЛАНА 76. ЗЈН

5)      да понуђач располаже техничким условима за пружање предметне услуге и то:    

-      да је хотелски смештај категорисан са 2 звездице;

6)      да је понуђач у претходне 2 године пружао хотелске услуге спортским екипама, у укупној збирној вредности услуга, који не може бити мањи од вредности исказаној у Понуди.

 

ПРЕУЗИМАЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

Конкурсна документација се може преузети на интернет страници Наручиоца www.fsb.org.rs и на Порталу јавних набавки, интернет адреса www.portal.ujn.gov.rs   

 

ПОДАЦИ О НАЗИВУ, АДРЕСИ И ИНТЕРНЕТ АДРЕСИ ДРЖАВНОГ ОРГАНА ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ

Понуђачи могу благовремено добити исправне податке о пореским обавезама, заштити животне средине, заштити при запошљавању и  условима рада на следећим адресама:

 • Пореске обавезе: Министарство финансија и привреде - Пореска управа, Саве Машковића 3-5, Београд; интернет адреса www.poreskauprava.gov.rs 
 • Заштита животне средине: Министарство енергетике, развоја и заштите животне средине, Немањина 22-26, Београд, интернет адреса www.merz.gov.rs.;
 • Заштита при запошљавању и условима рада: Министарство рада, запошљавања и социјалне политике, Немањина 22-26, Београд; интернет адреса www.minrzs.gov.rs. 

 

НАЧИН И РОК ДОСТАВЕ ПОНУДА

            Понуђачи своје понуде подносе непосредно,  у затвореним ковертама или кутијама (затвореним на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отварају), са назнаком: "ПОНУДА за јавну набавку број ЈНМВ 1/2019-20 – НЕ ОТВАРАТИ", лично или путем поште. На полеђини коверте назначити назив и адресу понуђача, телефон и особу за контакт.

            Уколико понуђач подноси понуду путем поште, мора да обезбеди да она стигне наручиоцу до назначеног термина.

Понуде се подносе на адресу: Спортски савез Београда, 11000 Београд, Тиршова 3.

 

КРАЈЊИ РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ ЈЕ 28.02.2019. ГОДИНЕ ДО 10:00 ЧАСОВА.

 

            Неблаговременом ће се сматрати понуда понуђача, која није поднета Наручиоцу до назначеног рока. По окончању поступка отварања понуда, комисија за јавне набавке Наручиоца, вратиће све неблаговремено поднете понуде понуђачима, неотворене и са назнаком да су поднете неблаговремено.

 

ОТВАРАЊЕ ПОНУДА

Отварање понуда ће се обавити јавно, по истеку рока за подношење понуда, дана 28.02.2019. године у 11:00 часова у просторијама Спортског савеза Београда, 11000 Београд, Тиршова 3.

Отварање понуда је јавно и може присуствовати свако заинтересовано лице.

            У поступку отварања понуда активно могу учествовати само овлашћени представници понуђача. Представник понуђача дужан је да достави уредно оверено овлашћење за учествовање у отварању понуда.

 

ОБАВЕШТАВАЊЕ ПОНУЂАЧА О РЕЗУЛТАТИМА ПОСТУПКА

Рок у коме ће Наручилац донети Одлуку у вези са овом јавном набавком је 10 (десет) дана од дана јавног отварања понуда.

Понуђачи су дужни да прате Портал јавних набавки РС и интернет страницу Наручиоца кaко би благовремено били обавештени о резултатима поступка, јер ће Наручилац одлуку у вези са предметном јавном набавком објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници у року од три дана од дана доношења.

 

ОСОБА ЗА КОНТАКТ

Додатне информације у вези са овим позивом могу се добити сваког радног дана од 10:00–14:00 часова на e-mail slaven.radonic@ssab.org.rs. Особа за контакт је Славен Радонић, дипл. Правник

КОНКУРНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ МОЖЕТЕ ПРЕУЗЕТИ ОВДЕ.

Одлуку о додели Уговора можете преузети овде.

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

 

 

 

 

Број јавне набавке: ЈНМВ 1/2018-28
Предмет јавне набавке: Смештај са појачаном исхраном за учеснике међународног турнира „Трофеј Београда 2018“
 
Otvaranje 13.03.2018. godine u 11:00 časova
Mesto Otvaranja: Knez Mihajlova 7/2, Beograd

 

На основу чланова 55, 57 и 60 Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" број 124/12, 14/15 и 68/15) Фудбалски савез Београда, Делиградска 27, Београд објављује

 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

у поступку јавне набавку мале вредности услуга

Смештај са појачаном исхраном за учеснике међународног турнира „Трофеј Београда 2018“ 

 

ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ

Наручилац: ФУДБАЛСКИ САВЕЗ БЕОГРАДА  

Адреса Наручиоца: Делиградска 27, Београд

Интернет страница: www.fsb.org.rs

Врста Наручиоца: Спортска организација

 

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

Врста поступка: Јавна  набавка мале  вредности

Број јавне набавке: ЈНМВ 1/2018-28

Предмет јавне набавке: Смештај са појачаном исхраном за учеснике међународног турнира „Трофеј Београда 2018“ 

Назив и ознака из општег речника набавке: 55110000 - Услуге хотелског смештаја,

 

КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА

Критеријум за оцену понуда ради доделе уговора је најнижа понуђена цена, уколико су испуњени сви услови наведени у конкурсној документацији.

 

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ ИЗ ЧЛАНА 75. ЗЈН

1)      да је понуђач регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;

2)      да понуђач (привредно друштво) и његов законски заступник (односно законски заступници привредног друштва уколико их има више) нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре .

3)      да је понуђач измирио доспеле порезе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији;

4)      да понуђач поштује обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

 

ДОДАТНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ ИЗ ЧЛАНА 76. ЗЈН

5)      да понуђач располаже техничким условима за пружање предметне услуге и то:    

-      да је хотелски смештај категорисан са 2 звездице;

6)      да је понуђач у претходне 2 године пружао хотелске услуге спортским екипама, у укупној збирној вредности услуга, који не може бити мањи од вредности исказаној у Понуди.

 

ПРЕУЗИМАЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

Конкурсна документација се може преузети на интернет страници Наручиоца www.fsb.org.rs и на Порталу јавних набавки, интернет адреса www.portal.ujn.gov.rs   

 

ПОДАЦИ О НАЗИВУ, АДРЕСИ И ИНТЕРНЕТ АДРЕСИ ДРЖАВНОГ ОРГАНА ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ

Понуђачи могу благовремено добити исправне податке о пореским обавезама, заштити животне средине, заштити при запошљавању и  условима рада на следећим адресама:

 • Пореске обавезе: Министарство финансија и привреде - Пореска управа, Саве Машковића 3-5, Београд; интернет адреса www.poreskauprava.gov.rs 
 • Заштита животне средине: Министарство енергетике, развоја и заштите животне средине, Немањина 22-26, Београд, интернет адреса www.merz.gov.rs.;
 • Заштита при запошљавању и условима рада: Министарство рада, запошљавања и социјалне политике, Немањина 22-26, Београд; интернет адреса www.minrzs.gov.rs. 

 

НАЧИН И РОК ДОСТАВЕ ПОНУДА

Понуђач подноси понуду у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара, непосредно или путем поште на адресу: СПОРТСКИ САВЕЗ СРБИЈЕ, 11000 БЕОГРАД, КНЕЗ МИХАЈЛОВА 7/2 са назнаком: "Понуда за јавну набавку мале вредности број ЈНМВ 1/2018-28 - комисијски отворити".

На полеђини коверте или кутије треба навести назив и адресу понуђача.

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

Понуда се сматра благовременом ако је иста примљена до 13.03.2018. године до 10:00 часова.

            Неблаговременом понудом ће се сматрати она понуда коју је Наручилац примио након истека рока за подношење понуда.

Неблаговремене понуде комисија за јавну набавку Наручиоца ће, по окончању поступка отварања понуда, вратити неотворене понуђачу са назнаком да су поднете неблаговремено.

 

ОТВАРАЊЕ ПОНУДА

Отварање понуда ће се обавити јавно, по истеку рока за подношење понуда, дана 13.03.2018. године у 11:00 часова у просторијама Спортског савеза Србије, 11000 Београд, Кнез Михајлова 7/2.

Отварање понуда је јавно и може присуствовати свако заинтересовано лице.

             У поступку отварања понуда активно могу учествовати само овлашћени представници понуђача. Представник понуђача дужан је да достави уредно оверено овлашћење за учествовање у отварању понуда.

 

ОБАВЕШТАВАЊЕ ПОНУЂАЧА О РЕЗУЛТАТИМА ПОСТУПКА

Рок у коме ће Наручилац донети Одлуку у вези са овом јавном набавком је 10 (десет) дана од дана јавног отварања понуда.

Понуђачи су дужни да прате Портал јавних набавки РС и интернет страницу Наручиоца кaко би благовремено били обавештени о резултатима поступка, јер ће Наручилац одлуку у вези са предметном јавном набавком објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници у року од три дана од дана доношења.

 

ОСОБА ЗА КОНТАКТ

            Додатне информације у вези са овим позивом могу се добити сваког радног дана од 10:00–14:00 часова на e-mail slaven.radonic@eunet.rs. Особа за контакт је Славен Радонић, дипл. правник

КОНКУРНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ МОЖЕТЕ ПРЕУЗЕТИ ОВДЕ.

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

 

Обавештење о закљученом Уговору можете преузети овде.

Одлуку о додели Уговора можете преузети овде.

Питања и одговоре везане за Јавну набавку можете преузети овде.

На основу чланова 55, 57 и 60 Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" број 124/12, 14/15 и 68/15) Фудбалски савез Београда, Делиградска 27, Београд објављује

 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

у поступку јавне набавку мале вредности услуга

Смештај са појачаном исхраном за учеснике међународног турнира „Трофеј Београда 2017“ 

 

ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ

Наручилац: ФУДБАЛСКИ САВЕЗ БЕОГРАДА  

Адреса Наручиоца: Делиградска 27, Београд

Интернет страница: www.fsb.org.rs

Врста Наручиоца: Спортска организација

 

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

Врста поступка: Јавна  набавка мале  вредности

Број јавне набавке: ЈНМВ 1/2017-19

Предмет јавне набавке: Смештај са појачаном исхраном за учеснике међународног турнира „Трофеј Београда 2017“ 

Назив и ознака из општег речника набавке: 55110000 - Услуге хотелског смештаја,

 

КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА

Критеријум за оцену понуда ради доделе уговора је најнижа понуђена цена, уколико су испуњени сви услови наведени у конкурсној документацији.

 

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ ИЗ ЧЛАНА 75. ЗЈН

1)      да је понуђач регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;

2)      да понуђач (привредно друштво) и његов законски заступник (односно законски заступници привредног друштва уколико их има више) нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре .

3)      да је понуђач измирио доспеле порезе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији;

4)      да понуђач поштује обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

 

ДОДАТНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ ИЗ ЧЛАНА 76. ЗЈН

5)      да понуђач располаже техничким условима за пружање предметне услуге и то:    

-      да је хотелски смештај категорисан са 2 звездице;

6)      да је понуђач у претходне 2 године пружао хотелске услуге спортским екипама, у укупној збирној вредности услуга, који не може бити мањи од вредности исказаној у Понуди.

 

ПРЕУЗИМАЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

Конкурсна документација се може преузети на интернет страници Наручиоца www.fsb.org.rs и на Порталу јавних набавки, интернет адреса www.portal.ujn.gov.rs   

 

ПОДАЦИ О НАЗИВУ, АДРЕСИ И ИНТЕРНЕТ АДРЕСИ ДРЖАВНОГ ОРГАНА ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ

Понуђачи могу благовремено добити исправне податке о пореским обавезама, заштити животне средине, заштити при запошљавању и  условима рада на следећим адресама:

 • Пореске обавезе: Министарство финансија и привреде - Пореска управа, Саве Машковића 3-5, Београд; интернет адреса www.poreskauprava.gov.rs 
 • Заштита животне средине: Министарство енергетике, развоја и заштите животне средине, Немањина 22-26, Београд, интернет адреса www.merz.gov.rs.;
 • Заштита при запошљавању и условима рада: Министарство рада, запошљавања и социјалне политике, Немањина 22-26, Београд; интернет адреса www.minrzs.gov.rs. 

 

НАЧИН И РОК ДОСТАВЕ ПОНУДА

Понуђач подноси понуду у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара, непосредно или путем поште на адресу: СПОРТСКИ САВЕЗ СРБИЈЕ, 11000 БЕОГРАД, МАКЕДОНСКА 28/2 са назнаком: "Понуда за јавну набавку мале вредности број ЈНМВ 1/2017-19 - комисијски отворити".

На полеђини коверте или кутије треба навести назив и адресу понуђача.

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

Понуда се сматра благовременом ако је иста примљена до 07.03.2017. године до 10:00 часова.

            Неблаговременом понудом ће се сматрати она понуда коју је Наручилац примио након истека рока за подношење понуда.

Неблаговремене понуде комисија за јавну набавку Наручиоца ће, по окончању поступка отварања понуда, вратити неотворене понуђачу са назнаком да су поднете неблаговремено.

 

ОТВАРАЊЕ ПОНУДА

Отварање понуда ће се обавити јавно, по истеку рока за подношење понуда, дана 07.03.2017. године у 11:15 часова у просторијама Спортског савеза Србије, 11000 Београд, Македонска 28/2.

Отварање понуда је јавно и може присуствовати свако заинтересовано лице.

             У поступку отварања понуда активно могу учествовати само овлашћени представници понуђача. Представник понуђача дужан је да достави уредно оверено овлашћење за учествовање у отварању понуда.

 

ОБАВЕШТАВАЊЕ ПОНУЂАЧА О РЕЗУЛТАТИМА ПОСТУПКА

Рок у коме ће Наручилац донети Одлуку у вези са овом јавном набавком је 10 (десет) дана од дана јавног отварања понуда.

Понуђачи су дужни да прате Портал јавних набавки РС и интернет страницу Наручиоца кaко би благовремено били обавештени о резултатима поступка, јер ће Наручилац одлуку у вези са предметном јавном набавком објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници у року од три дана од дана доношења.

 

ОСОБА ЗА КОНТАКТ

            Додатне информације у вези са овим позивом могу се добити сваког радног дана од 10:00–14:00 часова на телефон 011/30-35-043 и e-mail slaven.radonic@eunet.rs

            Особа за контакт је Славен Радонић, дипл. правник

Конкурну документацију можете преузети овде.

 

 

22.03.2016.

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENJU UGOVORA

23.02.2016.

На основу чланова 55, 57 и 60 Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" број 124/12, 14/15 и 68/15) Фудбалски савез Београда, Делиградска 27, Београд објављује

 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

у поступку јавне набавку мале вредности услуга

Смештај са појачаном исхраном за учеснике међународног турнира „Трофеј Београда 2016“ 

 

ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ

Наручилац: ФУДБАЛСКИ САВЕЗ БЕОГРАДА  

Адреса Наручиоца: Делиградска 27, Београд

Интернет страница: www.fsb.org.rs

Врста Наручиоца: Спортска организација

 

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

Врста поступка: Јавна  набавка мале  вредности

Број јавне набавке: ЈНМВ 1/2016-24

Предмет јавне набавке: Смештај са појачаном исхраном за учеснике међународног турнира „Трофеј Београда 2016“ 

Назив и ознака из општег речника набавке: 55110000 - Услуге хотелског смештаја,

 

КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА

Критеријум за оцену понуда ради доделе уговора је најнижа понуђена цена, уколико су испуњени сви услови наведени у конкурсној документацији.

 

УСЛОВИ ПРОПИСАНИ ЧЛАНОМ 75. и 76. ЗЈН КОЈЕ ПОНУЂАЧ МОРА ДА ИСПУНИ

Право на учешће у поступку јавне набавке има понуђач ако испуњава:

Обавезне услове из члана 75.  став 1. ЗЈН:

1)      да је понуђач регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;

2)      да понуђач (привредно друштво) и његов законски заступник (односно законски заступници привредног друштва уколико их има више) нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре .

3)      да је понуђач измирио доспеле порезе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији;

4)      да понуђач поштује обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

Додатни услов из члана 76. ЗЈН:

5)      да понуђач располаже техничким условима за пружање предметне услуге и то:    

-      да је хотелски смештај категорисан са 2 звездице;

6)      да је понуђач у претходне 2 године пружао хотелске услуге спортским екипама, у укупној збирној вредности услуга, који не може бити мањи од вредности исказаној у Понуди.

 

ПРЕУЗИМАЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

Конкурсна документација се може преузети на интернет страници Наручиоца www.fsb.org.rs и на Порталу јавних набавки, интернет адреса www.portal.ujn.gov.rs   

 

ПОДАЦИ О НАЗИВУ, АДРЕСИ И ИНТЕРНЕТ АДРЕСИ ДРЖАВНОГ ОРГАНА ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ

Понуђачи могу благовремено добити исправне податке о пореским обавезама, заштити животне средине, заштити при запошљавању и  условима рада на следећим адресама:

 • Пореске обавезе: Министарство финансија и привреде - Пореска управа, Саве Машковића 3-5, Београд; интернет адреса www.poreskauprava.gov.rs 
 • Заштита животне средине: Министарство енергетике, развоја и заштите животне средине, Немањина 22-26, Београд, интернет адреса www.merz.gov.rs.;
 • Заштита при запошљавању и условима рада: Министарство рада, запошљавања и социјалне политике, Немањина 22-26, Београд; интернет адреса www.minrzs.gov.rs. 

 

НАЧИН И РОК ДОСТАВЕ ПОНУДА

Понуђач подноси понуду у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара, непосредно или путем поште на адресу: СПОРТСКИ САВЕЗ СРБИЈЕ, 11000 БЕОГРАД, МАКЕДОНСКА 28/2 са назнаком: "Понуда за јавну набавку мале вредности број ЈНМВ 1/2016-24 - комисијски отворити".

На полеђини коверте или кутије треба навести назив и адресу понуђача.

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

Понуда се сматра благовременом ако је иста примљена до 02.03.2016. године до 11:00 часова.

            Неблаговременом понудом ће се сматрати она понуда коју је Наручилац примио након истека рока за подношење понуда.

Неблаговремене понуде комисија за јавну набавку Наручиоца ће, по окончању поступка отварања понуда, вратити неотворене понуђачу са назнаком да су поднете неблаговремено.

 

ОТВАРАЊЕ ПОНУДА

Отварање понуда ће се обавити јавно, по истеку рока за подношење понуда, дана 02.03.2016. године у 12:00 часова у просторијама Спортског савеза Србије, 11000 Београд, Македонска 28/2.

Отварање понуда је јавно и може присуствовати свако заинтересовано лице.

             У поступку отварања понуда активно могу учествовати само овлашћени представници понуђача. Представник понуђача дужан је да достави уредно оверено овлашћење за учествовање у отварању понуда.

 

РОК ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ   

Рок у коме ће Наручилац донети Одлуку у вези са овом јавном набавком је 10 (десет) дана од дана јавног отварања понуда.

Наручилац ће Одлуку у вези са овом јавном набавком објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници у року од три дана од дана доношења.

 

ОСОБА ЗА КОНТАКТ

            Додатне информације у вези са овим позивом могу се добити сваког радног дана од 10:00–14:00 часова на телефон 011/30-35-043 и e-mail slaven.radonic@eunet.rs

            Особа за контакт је Славен Радонић, дипл. правник

 

Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti ovde.


26.01.2016.

Plan javne nabavke za 2016. možete preuzeti ovde.

20.03.2015.

 

На основу чланова 55, 57 и 60 Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" број 124/2012)  ФУДБАЛСКИ САВЕЗ БЕОГРАДА, Делиградска 27, Београд објављује

 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

у поступку јавне набавку мале вредности услуга Смештај са појачаном исхраном за учеснике међународног турнира „Трофеј Београда 2015“ 

 

ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ 

Наручилац: ФУДБАЛСКИ САВЕЗ БЕОГРАДА  

Адреса Наручиоца: Делиградска 27, Београд

Интернет страница: www.fsb.org.rs

Врста Наручиоца: Спортска организација

 

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

Врста поступка: Јавна  набавка мале  вредности

Број јавне набавке: ЈНМВ 1/2015-44

Предмет јавне набавке: Смештај са појачаном исхраном за учеснике међународног турнира „Трофеј Београда 2015“

Назив и ознака из општег речника набавке:  55110000 - Услуге хотелског смештаја,  

КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА

Критеријум за оцену понуда ради доделе уговора је најнижа понуђена цена, уколико су испуњени сви услови наведени у конкурсној документацији.

 

УСЛОВИ ПРОПИСАНИ ЧЛАНОМ 75. и 76. ЗЈН КОЈЕ ПОНУЂАЧ МОРА ДА ИСПУНИ

Право на учешће у поступку јавне набавке има понуђач ако испуњава обавезне услове из члана 75. ЗЈН, и то: 

1.   да је понуђач регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;

2.  да понуђач (привредно друштво) и његов законски заступник (односно законски заступници привредног друштва уколико их има више) нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

3.   да понуђачу није изречена мера забране обављања делатности, која је н аснази у време објављивања позива за подношење понуда;

4. да је понуђач измирио доспеле порезе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији.

Право на учешће у поступку јавне набавке има понуђач ако испуњава додатне услове из члана 76. ЗЈН, и то: 

 1. 5.     да понуђач располаже техничким условима за пружање предметне услуге и то:     

-     да је хотелски смештај категорисан са 2 звездице;

 1. 6.     да је понуђач у претходне 2 године пружао хотелске услуге спортским екипама, у укупној збирној вредности услуга, који не може бити мањи од вредности исказаној у Понуди.

 

ПРЕУЗИМАЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

Конкурсна документација се може преузети на интернет страници Наручиоца www.fsb.org.rs и на  Порталу јавних набавки, интернет адреса www.portal.ujn.gov.rs.   

 

ПОДАЦИ О НАЗИВУ, АДРЕСИ И ИНТЕРНЕТ АДРЕСИ ДРЖАВНОГ ОРГАНА ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ

Понуђачи могу благовремено добити исправне податке о пореским обавезама, заштити животне средине, заштити при запошљавању и  условима рада на следећим адресама:

 • Пореске обавезе: Министарство финансија и привреде - Пореска управа, Саве Машковића 3-5, Београд; интернет адреса www.poreskauprava.gov.rs 
 • Заштита животне средине: Министарство енергетике, развоја и заштите животне средине, Немањина 22-26, Београд, интернет адреса www.merz.gov.rs.;
 • Заштита при запошљавању и условима рада: Министарство рада, запошљавања и социјалне политике, Немањина 22-26, Београд; интернет адреса www.minrzs.gov.rs. 

 

НАЧИН ПОДНОШЕЊA ПОНУДE И РОК   

Понуђачи своје понуде подносе непосредно,  у затвореним ковертама или кутијама (затвореним на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отварају), са назнаком: "ПОНУДА за јавну набавку број ЈНМВ 1/2015-44 – НЕ ОТВАРАТИ", лично или путем поште. На полеђини коверте назначити назив и  адресу понуђача, телефон и особу за контакт.

Уколико понуђач подноси понуду путем поште, мора да обезбеди да она стигне наручиоцу до назначеног термина.

Понуде се подносе на адресу: Спортски савез Србије, 11000 Београд, Македонска 28/II.

 

КРАЈЊИ РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ ЈЕ 30.03.2015. ГОДИНЕ ДО 11:00 ЧАСОВА.

Неблаговременом ће се сматрати понуда понуђача, која није поднета Наручиоцу до назначеног рока.

По окончању поступка отварања понуда, комисија за јавне набавке Наручиоца, вратиће све неблаговремено поднете понуде понуђачима, неотворене и са назнаком да су поднете неблаговремено.

 

МЕСТО,  ВРЕМЕ И НАЧИН ОТВАРАЊА ПОНУДА

Отварање понуда ће се обавити по истеку рока за подношење понуда, дана 30.03.2015. године са почетком у 12:00 часова, у просторијама Спортског савеза Србије, у Београду, Македонска 28/2.

Отварање понуда је јавно и може присуствовати свако заинтересовано лице.

 

УСЛОВИ ПОД КОЈИМА ПРЕДСТАВНИЦИ ПОНУЂАЧА МОГУ УЧЕСТВОВАТИ У ПОСТУПКУ ОТВАРАЊА ПОНУДА

У поступку отварања понуда активно могу учествовати само овлашћени представници понуђача.

Представник понуђача дужан је да достави уредно оверено овлашћење за учествовање у отварању понуда.

 

РОК ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ   

Одлука о додели уговора биће донета у року од 10 (десет)  дана од дана отварања понуда.

У случајевима из чл. 109. ЗЈН, Наручилац ће донети одлуку о обустави поступка.

 

ОСОБА ЗА КОНТАКТ

Додатне информације у вези са овим позивом могу се добити сваког радног дана од 10:00–14:00 часова на телефон 011/30-35-043 и e-mail slaven.radonic@eunet.rs

Особа за контакт је Славен Радонић, дипл. правник

 

Конкурнсну документацију можете преузети овде.

© 2011 FSB, Sva prava zadržana. Web dizajn Solution Studio

SREĆNA NOVA 2013. GODINA!!!!!!!!

 

Svim fudbalskim klubovima i njihovim fudbalerima, trenerima, navijačima, rukovodiocima  i sportskim radnicima, kao i svim sudijama, komesarima, delegatima i našim poslovnim partnerima, sponzorima, saradnicima i prijateljima

Fudbalski savez Beograda želi

SREĆNU NOVU 2013. GODINU!!!!!!